VOLVER al índice de guías de la Biblioteca

save_altDescargar diagrama en versión editable (Formato: LibreOffice Draw)

Català

Es tracta d’un mural amb el qual les famílies preocupades per l’exigència d’aportacions i quotes a les escoles públiques de Catalunya, poden tenir una referència jurídica veraç. Així tenen la informació de la prohibició legal total d’aquests pagaments i quina és la legalitat vigent. La fi és que les famílies tinguem consiència del fet que no tenim per què fer aquests pagaments, per ser una il·legalitat i, per tant, tant si ens coaccionen com si no, atès que és un sistema de pagaments obligatoris prohibit però generalitzat a Catalunya, la forma d’impugnació és en el jutjat contenciós-administratiu que correspongui.

picture_as_pdf Es pot consultar la llei de l’article 88 de la Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE) al BOE, pàgina 48.

Article 88. Garanties de gratuïtat.

  1. Per garantir la possibilitat d’escolaritzar tots els alumnes sense discriminació per motius socioeconòmics, els centres públics o privats concertats en cap cas poden percebre quantitats de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica, per part de les famílies dels alumnes. En el marc del que disposa l’article 51 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, queden excloses d’aquesta categoria les activitats extraescolars i els serveis escolars, que, en tot cas, tenen caràcter voluntari.

Les activitats complementàries que es considerin necessàries per al desenvolupament del currículum s’han de programar i dur a terme de manera que no suposin discriminació per motius econòmics.Les activitats complementàries que tinguin caràcter estable no poden formar part de l’horari escolar del centre.

  1. Les administracions educatives han de dotar els centres dels recursos necessaris per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments que en aquesta Llei es declaren gratuïts i han d’establir mesures perquè la situació socioeconòmica de l’alumnat no suposi una barrera per a l’accés a les activitats complementàries i els serveis escolars. Les administracions educatives han de supervisar que els centres educatius compleixin aquest article.

Castellano

Se trata de un mural con el cual las familias preocupadas por la exigencia de aportaciones y cuotas en las escuelas públicas de Catalunya, puedan tener una referencia jurídica veraz. Así tienen la información de la prohibición legal total de estos pagos y cuál es la legalidad vigente. La finalidad es que las familias tengamos conciencia del hecho que no tenemos por qué hacer estos pagos, por ser una ilegalidad. Por lo tanto, tanto si nos coaccionan como si no, atendiendo a que es un sistema de pagos obligatorios prohibido pero generalizado en Catalunya, la forma de impugnación es en el juzgado contencioso-administrativo que corresponda.

picture_as_pdf Se puede consultar la ley del artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) en el BOE, página 48.

Artículo 88. Garantías de gratuidad.

  1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.

Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro.

  1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo.

Evidències de la conservació generalitzada de quotes obligatòries als centres educatius públics de Catalunya

Evidencias de la conservación generalizada de cuotas obligatorias en los centros educativos públicos de Catalunya

El març de 2020, en resposta als dubtes causats després del tancament dels centres educatius per la pandèmia de COVID-19, la Direcció General de Centres Públics de la Generalitat remetia una circular als centres públics, a la qual s’indica la suspensió del cobrament de les quotes obligatòries fins al començament del curs 2020-2021, el setembre de 2020. La mateixa circular, simultàniament, indica la conservació del sistema de quotes obligatòries anomenades “quotes úniques” que inclourien de forma indivisible material escolar, el pagament d’equipaments de les mateixes escoles i activitats voluntàries com les excursions escolars.

Aquest sistema de quotes obligatòries que es diu que no són obligatòries porta implementat des de fa més d’una dècada.


En marzo de 2020, en respuesta a las dudas causadas tras el cierre de los centros educativos por la pandemia de COVID-19, la Dirección General de Centros Públicos de la Generalitat remitía una circular a los centros públicos, en la cual se indica la suspensión del cobro de cuotas obligatorias hasta el comienzo del curso 2020-2021 en septiembre de 2020. La propia circular a su vez indica la conservación del sistema de cuotas obligatorias llamadas “cuotas únicas” que incluirían de forma indivisible material escolar, el pago de equipamientos de los propios colegios y actividades voluntarias como las excursiones escolares.

Este sistema de cuotas obligatorias que se dice que no son obligatorias se lleva implementado desde hace más de una década.

Circular: